Τρίτη, Φεβρουάριος 09, 2016
   
Text Size
GreekEnglish (United Kingdom)

Site Search powered by Ajax

«ΚΕΚ Τρικάλων»: Έργο Τρικάλων

Η ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε. υλοποίησε το έργο «Εγκατάσταση Hot Spot στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τρικάλων», και παρέδωσε μια ολοκληρωμένη λύση στο Κ.Ε.Κ. Τρικάλων στη λογική «turn-Key», καθώς ήταν υπεύθυνη για τις ακόλουθες ενέργειες και υπηρεσίες:

  1. Σύνταξη Πρότασης (συμπλήρωση και υποβολή έντυπου για την χρηματοδότηση της πρότασης)
  2. Επιτόπια μελέτη - site survey, στους χώρους εγκατάστασης του φορέα για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και αναγκών του προς υλοποίηση δικτύου 
  3. Διαχείριση έργου και σύνταξη έκθεσης ολοκλήρωσης 
  4. Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών ασύρματης (και κατά περίπτωση ενσύρματης) δικτύωσης και πρόσβασης, καθώς και ενεργού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο (switch, router) 
  5. Ανάπτυξη ιστοσελίδας και παραμετροποίηση συστήμα-τος ελέγχου και ταυτοποίησης χρηστών του δικτύου 
  6. Εκπαίδευση προσωπικού φορέα 
  7. Τεχνική υποστήριξη για την συντήρηση και την καλή λειτουργία του δικτύου

Το ασύρματο Hotspot που δημιουργήθηκε λειτουργεί με βάση την τεχνολογία Wi-fi, που υποστηρίζεται από τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα WiFi (ΙΕΕΕ 802.11a/b/g/n) στις ελεύθερες ζώνες συχνοτήτων 2,4 και 5,4 GHz. Η ΤΕΛΕΣΤΩ εγκατέστησε πέντε (5) σημεία ασύρματης πρόσβασης (hotspot) σε πολυσύχναστους χώρους του ΚΕΚ, για την ελεύθερη διασύνδεση επισκεπτών και εργαζομένων στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, η εταιρία παρέδωσε σε πλήρη λειτουργία διαδικτυακή πύλη μέσα από την οποία παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την λειτουργία του φορέα, προβάλλονται νέα –ανακοινώσεις κ.α, και η οποία χρησιμοποιείται από τις κύριες ομάδες ενδιαφέροντος σπουδαστές, καθηγητές, διοικητικό προσωπικό και υπαλλήλους. Για την αποφυγή δε της κακόβουλης χρήσης και την διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου, η ΤΕΛΕΣΤΩ εγκατέστησε ενδιάμεσο σύστημα ασφαλείας, που έχει αναπτύξει η ίδια και το όποιο ελέγχει την κίνηση από και προς το δίκτυο και επιτρέπει την πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Το σύστημα Τ3ΑS Server, λειτουργεί ως τοπικό firewall σε επίπεδο λογισμικού και δεν επιτρέπει στους μη διαπιστευμένους χρήστες να χρησιμοποιούν το ασύρματο δίκτυο για να προσπελαύνουν το Διαδίκτυο (λειτουργία «captive portal»).

Ο ενεργός και ασύρματος εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του δικτύου είναι του κατασκευαστικού οίκου CISCO Systems, Inc.

Login Form